16Proto praví toto Panovník Hospodin: "Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.Jistota v životě

Vím, kde hledat spravedlnost?

V době Izajášově byla Judea ohrožována ze severu Efraimem. „Nohama bude pošlapána pyšná koruna efrajimských opilců, mezi které patří šlechta i kněží“, hrozí Hospodin. Před pár staletími šlo o jednu zemi, později se musí mít jedna před druhou na pozoru. Ale ani v Jeruzalémě nevládnou spravedliví.  Láska k mamonu vyrývá mezi lidmi propast. Tuto propast vidíme zřetelně i dnes. Bohaté státy kontra chudé státy. Bohatí v jednotlivých zemích kontra chudí. Bohatí se dovolají spíše práva a ani v bohatých zemích není spravedlnost automaticky pro všechny. Člověk vidí z vnějšku, Hospodin se dívá k srdci. To je mantra, kterou dobře zná věřící člověk. Avšak vzpomeneme na ni vždy, když se rozhodujeme?

Toužím, milý Ježíši, abych vyrostla ve tvé škole. Tam je ctěna spravedlnost a právo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.