6Obyvatelé toho pobřeží v onen den řeknou: "Hle, tak to dopadlo s tím, k němuž jsme vzhlíželi, k němuž jsme se utíkali o pomoc, aby nás vysvobodil od asyrského krále. Jak bychom mohli vyváznout my?"Nahá pravda

Jaká náročná rozhodnutí mne dnes čekají? Jakou roli v nich bude hrát moje víra v Hospodina?

Dnešních šest veršů shrnuje tři roky prazvláštního působení Izajáše. Jak sám píše, začalo to v roce 711 př. Kr. Představte si situaci Judska: deset let tomu, co Asyřané dobyli jeho severního souseda Izrael s hlavním městem Samařím. Teď dobyli jeho západního souseda – pelištejské město Ašdod. Co byste dělali? Logicky byste hledali silné spojence. Judský král Chiskiáš byl v tomto ohledu pod velkým tlakem a Egypt byla logická volba. Ovšem zatímco egyptská diplomacie budila velké naděje, nahý a bosý Izajáš přesvědčuje, že tyto naděje budou plané. Pravdivost tohoto prorockého slova se prokázala poměrně brzy. V roce 701 př. Kr. byl Egypt Asyřany poražen. Co víc, Izajášem hlásaná důvěra v Hospodina se vyplatila: Jeruzalém Asyřané nikdy nedobyli.

Ať už jsme v jakékoli životní tísni a hledáme spojence, nedělejme tak za cenu ztráty spojenectví s Hospodinem. Spoléhat se na strategické partnery více než na Boha, je vždy chyba. Ztratit důvěru v Hospodina znamená ztratit dříve či později vše.

Pane, dej nám sílu důvěřovat ti, i když se to zdá bláznivé a nesmyslné.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.