Bůh nabízí spásu

Kdo je Zachráncem, Spasitelem?

Jen živý Bůh, Hospodin je Spasitelem Izraele. Spasí je spásou věčnou, ale tato spása není omezena jen na Boží vyvolený lid Izrael. Bůh nabízí svou spásu všem lidem. „Veškeré dálavy země dojdou spásy“ v.22. Je to univerzální nabídka spásy. Podmínkou ale je, že lidé budou mít zájem, budou chtít, obrátí se a přijdou k Bohu.

Obrácení znamená nasměrovat svůj život, své myšlení a chování směrem k Bohu. Pán Ježíš je zosobněním této Boží spásy, zemřel na kříži za všechny lidi a zve je k sobě. Verše 23-24 mluví o vzdání úcty Bohu pokleknutím a vyznáním: „jen Hospodin je Bůh“. Toto vyznání čteme i v Novém zákoně „…aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – k slávě Boha Otce každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán.“ Fp 2,10-11.

Pane Ježíši Kriste, v pokoře a vděčnosti se před tebou skláníme a vyznáváme: Ty jsi Pán! Pán nebe a země i Pán mého života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.