15Požehnal Josefovi takto: "Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh, Pastýř, který mě vodí od počátku až dodnes, 16Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům. Ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých otců Abrahama a Izáka; ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země."Otcovské požehnání

Co přejeme svým potomkům?

Je užitečné sepsat svou závěť. Předcházíme tak sporům a hádkám v rodině. Vedle určení, jak se má co rozdělit, je součástí Jákobovy závěti požehnaní. Přání, modlitba, aby Josefovy syny provázelo to největší bohatství: víra jejich předků, kterou oni zase předají svým potomkům. Žehná jim jménem Boha svých otců a zároveň vyznává, kým pro něho samotného tento Bůh je: Pastýř, který se stará, chrání a provází. Anděl, jenž se k němu obracel svým Slovem, Vykupitel. Tento Bůh bude provázet i je.

Bude je ale provázet tak, jak On uzná za vhodné, ne podle našich lidských představ, měřítek a zvykových pravidel. Nezáleží, kdo se narodil dřív či později, záleží na tom, komu Bůh jaký úkol svěřuje a jakými obdarováními ho vybavil. Když se lid takto pojaté Boží vůli neprotiví, žije a vítězí. Porážka přichází pouze ve chvíli, kdy chce člověk všechno zvládnout sám bez ohledu na svého Stvořitele.

Bože, pastýři, voď nás celým životem od počátku až do konce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.