3Sám se ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil.Hříchy mládí

Co je Jákobovo soužení?

Kulhající patriarcha jde vstříc vojenskému šiku. Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali. (Gn 33,4)

V tu noc úzkosti u Jaboku Jákob poznal, že pomoc může přijít jedině od Boha, proti němuž se tak těžce prohřešil. Prosil Boha o milost pro kajícího hříšníka. Takové zaslíbení mu dá jistotu, že Bůh mu odpustí a ujme se ho. Spíše pominou nebesa a země, než by se nesplnilo Boží slovo; a toto vědomí ho posilovalo v jeho strašném zápase. 

Jákobův zážitek z oné noci zápasu a úzkosti představuje zkoušky, jimiž musí projít Boží lid před druhým Kristovým příchodem. Prorok Jeremiáš, který ve vidění spatřil tuto dobu, napsal: „Slyšeli jsme děsuplný hlas. Strach a nikde pokoj. … a všechny tváře byly sinalé. Běda, bude to veliký den, bez obdoby, čas soužení pro Jákoba, ale bude z něho zachráněn.“ (Jr 30,5-7).

Pane, děkuji, že mi připomínáš mé nevyznané hříchy!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.