11b"Moje žena nemůže bydlet v domě Davida, krále izraelského, neboť místa, kam vstoupila Hospodinova schrána, jsou svatá."Pýcha předchází pád

Jaký je smysl lidské práce?

2. kniha Letopisů se tu chová jako „správná kronika“ a popisuje Šalomounovy úspěchy… vynikající stavitel (vv.1–11), pěstitel Bohoslužby (vv.12–16), dokonce donátor objevitelských plaveb (vv.17–19) – zkrátka skvělý král! Jako v každé správné kronice však musíme i tady umět „číst mezi řádky“, zde je skryto Boží slovo k Šalomounovi… Co ta egyptská princezna: aby nepohoršovala svým pohanstvím, raději ji „někam uklidil“ (v.11)? Co to přisvojení si kněžské role obětníka (v.12)? Co bylo za tím množstvím dováženého zlata (v.18)?

Jedním z nejhorších hříchů je pýcha, protože může začít tak nenápadně, protože dlouho nejde rozhodnout, zda je člověk zdravě odvážný, anebo hříšně pyšný… Zatím se zdá, že jde o Hospodina, ale na pozadí už probleskuje Šalomoun o sobě!

Bože, pýchy nás chraň a drž nad námi svou dlaň!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.