11Bůh Šalomounovi řekl: "Protože máš na srdci toto a nežádal jsi bohatství, skvosty ani slávu, ani bezživotí těch, kdo tě nenávidí, ba nežádal jsi ani dlouhý věk, ale požádal jsi pro sebe o moudrost a umění, jak soudit můj lid, nad nímž jsem tě ustanovil za krále, 12budou ti dány moudrost a umění, ale dám ti i bohatství, skvosty a slávu, takže se ti nevyrovná žádný z králů, kteří byli před tebou, ani z těch, co přijdou po tobě."Šalomoun se modlí

Jak zažít nový projekt?

Král David zemřel a na trůn nastoupil jeho syn Šalomoun . Přes různá selhání svého otce se od něj  naučil lásce a pokoře vůči  Hospodinu. Svoji vládu nezačal oslavou svého majestátu, ale velikou oslavou Hospodina. Dnes bychom řekli, že svolal obrovské modlitební shromáždění, které tvořili všichni, co v jeho zemi něco znamenali. Tak dal najevo, že Hospodin je skutečným vládcem. Hledal Boží vůli a Hospodin k němu promluvil. Skoro až jako džin z Aladinovy lampy se Šalomouna vyptává: „Jaké je tvé přání?“ Když jsem byl malý a přemýšlel jsem nad zázračnými přáními došel jsem k vykutálené odpovědi, že bych si přál, abych mohl mít dalších tisíc přání.

Jenže Šalomoun věděl, že Hospodinem nelze manipulovat ani s ním hrát vychytralé hry, že jeho rozhodnutí jsou naprosto svobodná. Poprosí o to, co nebylo jen pro jeho prospěch, ale co bylo ku prospěchu všech. Moudrost a schopnost být dobrým leaderem pro jemu svěřený lid.

Mluví se o Šalomounově moudrosti, o chrámu, který pro Hospodina postavil, o bohatství, které nashromáždil. Ale na počátku všeho dobrého byla jeho pokora a bázeň před Hospodinem. Šalomoun nám dal dobrý příklad praxe. Když něco začínáš, skloň se nejprve před Hospodinem. Bylo to dobré pro Šalomouna. Je to dobré pro nás.

Pane, nauč mne prosím pokoře, abych mohl nést na sobě odlesk tváře tvého Syna Ježíše Krista.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.