8Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.Důležitost modlitby

Modlitba v čistotě a posvěcení

Zamyslíme-li nad touto částí Pavlova listu, vidíme, že se Pavel hned v úvodu zabývá modlitbou a přístupem k ní. I když mluví o mužích, dá se tato pasáž vztáhnout na všechny věřící. Modlitba je někdy dialog, někdy monolog, ale vždy kontakt s Bohem. Proto je důležité, abychom k ní přistupovali v čistotě myšlenek i srdce. Občas se do našeho života dostanou problémy, nepohodneme se s někým, na někoho se rozzlobíme. To ale není ta pravá chvíle, kdy bychom měli předstoupit před Boha s modlitbou. A netýká se to modlitby jen ve shromáždění, jak o tom mluví Pavel, ale setkání s Bohem všeobecně. Měla by tedy předcházet modlitbě prosba o očištění srdce i mysli, prosba o odpuštění, o Boží pokoj. Měli bychom si dávat svůj život, vztahy, mysl a vše, co k tomu patří před Bohem do pořádku, očistit se a posvětit, odpustit těm, co odpuštění potřebují, smířit se s těmi, s kterými jsme ve sporu. Teprve pak jsme schopni předstoupit před Boha, pozvednout své ruce k Němu a v modlitbě s Ním být ve spojení.

Pane, očisti mne a přijmi moji modlitbu, kterou k tobě volám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.