21K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.Následování

Jsem Jeho následovníkem?

Když Pán Ježíš povolával své učedníky, vyzval je k následování. Co to pro ně znamenalo? A co to znamená dnes následovat Krista?

Mistr své žáky učil během každodenních situací tehdy, když se dali na cestu následování. I dnes se Jeho žáci mají vydat na cestu. Cestu následování, za Ježíšem, na cestu s Ním. Jde vlastně o napodobování. Pozor, nikoli o kopírování, to pak totiž hrozí karikaturou, něčím pokřiveným. Jít cestou za Ním a s Ním také znamená jednat v Duchu Kristově. Žít Jeho vůlí, chtít se Jemu líbit. Jako každá cesta i cesta následování Mistra má svá úskalí. Znamená nejednou sebezapření, nepohodlí, únavu nebo odložení a opouštění toho, co mi brání jít kupředu. I když ta cesta za Ním je úzká, vede k Životu.

Mistře, chci být Tvým následovníkem. Amen                                                                                    

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.