13b"Je mi velmi úzko. Nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských."Těžké dilema

Jak spoléhám na Boha, když v životě procházím těžkostmi?

Bible Davida často líčí jako úžasného Božího služebníka. Ani on nebyl prost chyb a vážných pochybení, jako toho, o kterém čteme v našem textu. David, který se tolikrát přesvědčil o Boží pomoci, o vítězství, které nebylo zásluhou jeho válečného umění, ale Božího jednání, najednou chce spočítat svůj lid, aby věděl, jakou sílu má jeho armáda a na co se může spolehnout. Opouští důvěru v Boha a chce spoléhat na člověka. I jeho vojevůdce Jóab věděl, že je to špatné rozhodnutí, ale David si prosadil svou. Svým jednáním popudil Hospodina a přichází trest.

David stojí před těžkou volbou trestu, kterou mu od Hospodina vyřídil Gád, jeho vidoucí.

3 roky hladu, 3 měsíce být ničen protivníky, 3 dny bude Hospodinův anděl šířit zkázu.

David uznal svoji chybu, ale už bylo pozdě. S těžkým srdcem a ve veliké úzkosti se nakonec vydává do rukou Božích, protože ví, že Bůh je slitovný.

I my jsme často vystaveni rozhodování, na co budeme spoléhat. Na své schopnosti, na známosti, majetek nebo na Hospodina? A i když přicházejí do našich životů těžké chvíle a situace, kterým nerozumíme, vždy je důležité udělat jasné rozhodnutí. Otče v nebi, dávám svůj život do tvých rukou, protože vím, že jsi dobrý Bůh.

I dnes poddávám svůj život tobě Ježíši, prosím veď mě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.