Nekompromisnost ve vztahu k nepřátelům

Mohu nějak starozákonní nekompromisnost ve vztahu k nepřátelům aplikovat v dnešní době?

Celá 18. kapitola první knihy Paralipomenon popisuje, jak David postupně rozšiřuje svoje království a působení svého vlivu. Každá bitva s sebou nesla bolest, utrpení a smrt. V dnešní době nám tyto verše připadají nelítostné a kruté, zvláště na pozadí války na Ukrajině. A ke všemu je tam ještě napsáno, že Hospodin Davida zachraňoval, ať šel kamkoli.

Našim dnešním uším zní mnoho veršů ze Starého zákona tvrdě. Ale je důležité si připomenout, že toto vše je důsledkem hříchu a zkaženosti člověka. Určitě Bůh při stvoření nezamýšlel války ani zabíjení.

Ježíš nás v Nové smlouvě učí úplně jiným věcem – nastavit druhou tvář, milovat nepřátele …. Přesto si myslím, že i my máme postupovat nekompromisně, rázně a vztyčovat znamení Boží moci. Ne však na úkor lidí, ale duchovním mocnostem zla. Vždyť naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem a silám tohoto věku tmy (Ef 6.12).

Jak to máme dělat? Modlitbami, příkladem našeho života a slovem svědectví.

Hospodine chraň mě od toho zlého, ať budu zvěstovat evangelium kdekoli.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.