15bOn mu odpověděl: "Vytáhni, budeš mít úspěch. Hospodin jej vydá králi do rukou." 16Král ho okřikl: "Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu?"Zlo zůstane zlem, ať už jej pojmenujeme jakkoli

Co slyšíme, když k nám promlouvá Bůh?

Je až překvapivé, o kolika králích mluví Bible jako o těch, kdo se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. A právě Achab a jeho manželka Jezábel jsou v Bibli vylíčeni jako bezbožní, tyranští a zločinní vladaři, což mimo jiné dosvědčuje bezskrupolózní vražda Nábota, které se dopustili. Proti tomuto králi vystupovali zvláště proroci Elijáš a Míkajáš. Druhý jmenovaný v dnešním oddíle mluví zvláštně. Napřed říká to, co chce král slyšet – mluví tedy o úspěchu tažení. Achab ale tuší, že toto slovo není pravdivé, tak mu Míkajáš odhalí pravdu o jeho nastávajícím konci. Za to sklidí obvyklou mzdu proroků, jíž je trest. Také se vám stává, že byste rádi slyšeli, co po vás chce Bůh, ale vy sami už mu režírujete, jak by to slovo pro vás mělo vypadat?

Pane, dej mi dostatek odvahy i pokory přijímat to, kam mne vedeš.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.