Nespokoj se s málem

Jaký duchovní dar „stačí“?

Projevy křtu Duchem svatým jsou v Boží nabídce i pro dnešní dobu a jsou nezbytné. Bůh se rozhodl, že bude na tomto světě jednat skrze svoji církev přirozeně i nadpřirozeně. On dává dary každému, jak On sám chce. Dává církvi své nástroje moci, aby mohla získávat učedníky ze všech národů, vyučit je a uvolnit do služby.   S darem jazyků bychom se neměli spokojit, i když je to skvělý začátek života v nadpřirozené dimenzi, důležitá osobní zkušenost a nástroj osobního růstu.  Bůh touží promlouvat k jednotlivcům, skupinám, rodinám, církvi, společnosti i národům stejně jako to vidíme v Písmu z historie. Proroctví je Boží inspirovanou řečí k lidem v rozličných situacích i časech. Pán chce mluvit k lidem skrze lidi slovy poznání, moudrosti, výkladem jazyků, také skrze vidění, sny atd. K tomu si chce použít tebe i mne.

Kdo může prorokovat? Tou nejlepší kvalifikací je bezpodmínečná láska k lidem a pokora před Bohem i lidmi.

Neuhašujme Ducha Božího, pokud chce mluvit k nám nebo skrze nás.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.