Žalm 16

1Pamětní zápis; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! 2Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není." 3Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno: 4"Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty." 5Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine. 6Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! 7Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. 8Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. 9Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, 10neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. 11Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.