Skutky 15,13-21

13Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: "Bratří, slyšte mne! 14Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. 15S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno: 16`Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, 17aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, které jsem přijal za své. To praví Pán, 18který to oznámil už před věky.´ 19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, 20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. 21Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho Zákon v synagógách každou sobotu."Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.