Přísloví 13,1-11

1Syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá. 2Ovoce svých úst se každý dobře nají, duše věrolomných okusí násilí. 3Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza. 4Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. 5Spravedlivý nenávidí jakýkoli klam, kdežto svévolník vzbuzuje nelibost a hnus. 6Spravedlnost chrání toho, kdo žije bezúhonně, kdežto svévole vyvrací hříšníka. 7Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá, někdo se vydává za chudého, a má velké jmění. 8Bohatstvím se člověk může vyplatit, kdežto chudý vyhrožování neslýchá. 9Světlo spravedlivých radostně září, kdežto svévolníkům svítilna hasne. 10Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost. 11Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.