Přísloví 11,18-31

18Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou. 19Tak spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti. 20Hospodin má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná. 21Zlý zaručeně nezůstane bez trestu, kdežto potomstvo spravedlivých bude ušetřeno. 22Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná. 23Touhou spravedlivých je jen dobro, kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí. 24Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. 25Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven. 26Na toho, kdo zadržuje obilí, láteří národ, kdežto žehnání se snáší na hlavu toho, kdo je prodává. 27Kdo usilovně hledá dobro, hledá Boží zalíbení, kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne. 28Kdo doufá ve své bohatství, padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí. 29Kdo rozvrací svůj dům, zdědí vítr, a pošetilec bude otrokem toho, kdo je moudrého srdce. 30Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý. 31Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.