Marek 5,21-34

21Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu veliký zástup, když byl ještě na břehu moře. 22Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám 23a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" 24Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. 25A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. 26Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu. 27Když zaslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. 28Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!" 29A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. 30Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl: "Kdo se to dotkl mého šatu?" 31Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a ptáš se: `Kdo se mne to dotkl´?" 32I rozhlížel se, aby našel tu, která to učinila. 33Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla celou pravdu. 34A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!"Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.