1Tesalonickým 5,12-28

12Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. 13Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. 14Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 15Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 16Stále se radujte, 17v modlitbách neustávejte. 18Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 19Plamen Ducha nezhášejte, 20prorockými dary nepohrdejte. 21Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 22zlého se chraňte v každé podobě. 23Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 25Bratří, modlete se i vy za nás! 26Pozdravte všecky bratry svatým políbením. 27Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. 28Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.