1Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti; 2otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší.Hvězda spadlá z nebe

Kdo zvítězil?

Tato stať je jednou z nejhrůzostrašnějších částí knihy Zjevení. Hvězda, která spadla z nebe, dostává klíče od propasti. Když ji následně otevře, vyvalí se z ní dým, který zahalí slunce i ovzduší. Z dýmu se vyrojí kobylky, služebníci Hubitele. V Lukášově evangeliu se nacházejí důležité paralely k tomuto textu. Jednou z nich je Lukáš 8,30.31. Když se muž posedlý démonem setkal s Ježíšem, démon Ježíše prosil, aby jej neposílal do propasti. Z toho vyplývá, že propast je místem, kam se démoni nechtějí dostat. S další paralelou se setkáváme v Lukáši 10,17-20. Ježíš zde prohlašuje: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk." Svým učedníkům nicméně říká, že nemusejí mít strach, protože dostanou moc šlapat po hadech a štírech, kteří symbolizují moc nepřítele. Díky tomu, že budou mít jistotu spasení, se budou moci v Kristově jménu postavit satanu. Kamkoli Ježíš přišel, odtamtud prchali démoni. To, co lidstvu přináší prokletí, není Ježíšova přítomnost, nýbrž jeho nepřítomnost.

Pane, chci, abys mě provázel na každém kroku. Děkuji Ti, že jsi na kříži přemohl satana, a prosím Tě, abys mě chránil před jeho působením.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.