13b"Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!"Polnice

Kdo se bude mstít?

Klíč k porozumění polnic nacházíme ve Zj 6,9-11, kde vidíme lidi pod oltářem, kteří volají: ,,Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" Těmi, kdo bydlí na zemi, se myslí lidé, kteří pronásledují a zabíjejí Boží věrný lid. O této skupině se opět hovoří ve Zj 8,13, kde je jim adresováno třikrát běda. Sedm polnic tedy ohlašuje soud nad utiskovateli Božího lidu. Ve Zj 8,2-6 se dozvídáme, že troubení polnic je odpovědí na modlitby svatých, které stoupají před Boha jako vůně kadidla. Co je těmito modlitbami? Je to volání mučedníků, kteří se domáhají spravedlnosti. Až tyto modlitby smísené s vůní kadidla vystoupají do nebe, na zemi začnou dopadat soudy. Sedm polnic přináší povzbuzující poselství všem těm, kdo jsou pro svou víru pronásledováni a zabíjeni. Je to ujištění, že se Bůh staví proti utiskovatelům a dělá to ještě za jejich života. Mnoho lidí, když jsou nespravedlivě utiskováni, pomýšlí na pomstu. Polnice nás ale ujišťují, že Bůh ví o bezpráví, které se ve světě děje, a v pravý čas mu udělá přítrž.

Pane, děkuji, že Ti není lhostejné žádné příkoří, které se děje mně nebo jiným lidem na světě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.