3"Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!"Pečeť

Co je to pečeť?

V Novém zákoně se sloveso „pečetit“ používá v několika souvislostech. Za prvé, hovoří se v něm o pečetění dopisů, hrobek či vězeňských cel. Pokud člověk zapečetí dopis nebo nějaké místo, chce něco před někým skrýt nebo mu někam znemožnit přístup. Zadruhé, pečeť potvrzovala spolehlivost někoho nebo něčeho: některé dopisy mají pečeť proto, aby bylo jasné, že jejich obsah je důvěryhodný a nebyl cestou zfalšován. Zatřetí, pečeť je znamením, že Bůh daného člověka přijímá. On ví, kdo mu patří, a dává mu Ducha svatého.

K pečetění ve Zjevení 7 dochází těsně před koncem doby tříbení. Jak vidíme, pečetění souvisí se vztahem člověka k Bohu. V širším slova smyslu je pečeť znamením, že lidé vyhovují Božím požadavkům a jsou pro něj přijatelní. Na jiném místě čteme: ,,Pán zná ty, kdo jsou jeho." (2 Tm 2,19) Pečetění se tedy netýká jen doby konce. Ve Zjevení 7 k němu ale v době konce dochází. Je to důsledek zvěstování evangelia v posledních dnech.

Pane Ježíši, dej ať Tvoje pečeť má pro mne mnohem větší hodnotu než můj život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.