Ježíš přijde nenadále

Jsem připraven a s radostí se modlím: Amen, přijď Pane Ježíši?

A jsme v závěru Janova Zjevení.  Poslední kapitola je nabitá naléhavosti věřit Božímu Slovu a jeho proroctvím. V celé knize Zjevení je velmi naléhavě zdůrazňováno vítězství Ježíše, a z toho plynoucí naděje pro nás, křesťany. „Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy“.  Není tedy sepsaná, aby strašila lidi před hrozným koncem tohoto světa, ale je především o naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu a v jistotě Jeho konečného vítězství. Bylo již sepsáno mnoho knih o tom, co symboly knihy Zjevení znamenají. Časem, jak se církev mění, mění se i výklady a porozumění těchto obrazů. Vášnivé diskuze o časech a významu andělů, kalichů a polnic nás ale nemohou odvádět od hlavního posláni knihy Zjevení, což je povzbuzení: „Blaze těm, kdo drží proroctví této knihy. Blaze těm, kdo vyprali svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a městu“, … o kterém jsme četli včera. Bůh pro nás připravil nádhernou budoucnost, která bude trvat navěky. „Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (v.17.) Na závěr Jan naléhavě zdůrazňuje verš 20: „Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo“. A Jan odpovídá: „Amen, přijď, pane Ježíši“. Jaká je tvoje odpověď?

Pane, skláním se před Tebou. Ty jsi Alfa i Omega. Začátek i konec všeho co jest. Žízním po Tobě. Ty jsi pro mne vším a spolu s Janem prosím, přijď, očekávám Tě a těším se na Tebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.