22Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. 23To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.Nebeský Jeruzalém – místo Boží slávy

Jen z části jsme schopni pochopit, jak veliký je náš Nebeský otec. Symboly Janova Zjevení nás vedou přemýšlet o velikosti Boží slávy.

Jan zde popisuje vidění nádherného města ze zlata a drahokamů, které sestupuje z nebe. Dvanáct bran zde symbolizuje dvanáct pokolení – pro Židy jasné znamení, že je město připraveno pro všechny. Zářící město, ulice ze zlata, brány z drahokamů symbolizují Boží slávu. Všude v Bibli, když bylo třeba vyzdvihnout něco mimořádného, se přirovnává ke zlatu a drahému kamení. Číslo 12 ukazuje na dokonalost a úplnost. Dvanáct pokolení, dvanáct drahokamů na veleknězově náprsníku, dvanáct učedníků a zde dvanáct bran mělo pro Židy velmi srozumitelný symbolický význam plnosti a Boží dokonalosti. Stejně tak tvar města jako krychle, tak jako Svatyně svatých, symbolizuje Boží velikost, která působí rovnoměrně všemi směry. Udávaných 12 000 měr se většinou překládá jako 2 400 km. Je to značný nepoměr k hradbám vysokým 144 loket. Město samotné jako krychle zde oproti hradbám vyniká jako symbol Boží velikosti a jeho slávy. Všimněme si, že na závěr Jan znovu zdůrazňuje, stejně jako ve 20. kapitole, že ve městě mohou přebývat jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života (v-27.) Jedná se o město, kde už není třeba chrám, protože Bůh a Beránek je tím chrámem. Všudypřítomná Boží sláva již nepotřebuje zdi chrámu, a světlem pro toto místo je sám Ježíš. Je to obraz místa, kde budeme přebývat na věčnosti v neustále Boží slávě a Ježíšově světle. 

Pane, toužím přebývat ve Tvé blízkosti. Buď pro můj život už dnes světlem mého života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.