Konečné vítězství a naše naděje

Jsi zapsán do knihy života?

Není naší věcí znát dobu, kdy nastanou věci popsané v knize Zjevení. Jsou různé názory a výklady těchto zjevení a mnohdy vzbuzují v křesťanských kruzích vášnivé diskuze. Knihu Zjevení ale především musíme chápat jako abstraktní obrazy, ve kterých nalézáme mnohé povzbuzení v Božích záměrech. Není až tak podstatné, zda tisícileté království je doba, ve které právě žijeme, anebo je to proroctví o budoucích událostech tohoto světa. Můžeme tyto věci studovat, ale kniha Zjevení nebyla napsána proto, abychom vypočítávali datum konce světa. Pro mne je důležité ujištění, že Pán Ježíš je ten, který zvítězí a satan se svou armádou bude jednou definitivně poražen. Pro nás křesťany je důležité obstát a vydržet ve víře až do konce. Ti, kdo byli zabiti pro svědectví Ježíšovo a pro Jeho Slovo budou vítězové spolu s Kristem. Ti, kteří nepřijali znamení šelmy – ať už to znamená cokoli. Mezi ně chci patřit i já. Vírou v Ježíše je mé jméno zapsáno do Knihy života – (J 1,12): "Těm pak, kteří Jej přijali a věří v Jeho jméno dal právo stát se Božími dětmi". Naděje pro můj život je jistota, že se mnou Pán počítá a že jsem zapsán v jeho Knize života. Proto pro nás víra znamená pokoj a jistotu v Bohu.

Pane, děkuji ti, že skrze víru v Ježíše jsem dostal milost a mé jméno je zapsáno v Knize života. Dej mi prosím sílu odolat všem nástrahám satana a ve své víře vytrvat až do konce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.