Církev věrná až k smrti

Co je moje bohatství?

Křesťané ve Smyrně a my s nimi potřebují slyšet, že Ježíš je stále tím vznešeným a tím, kdo má jejich situaci pevně v rukou. Ježíš byl vzkříšen a zaručuje se za jejich budoucí život. Kristus se představuje jako „první a poslední” – svrchovaný nad minulostí i budoucností. Přestože jsou věřící ve Smyrně chudí, v Božích očích jsou bohatí. Církev ve Smyrně je vyzvána, aby se nebála bezprostředně hrozících zkoušek, přestože bude pronásledování ještě krutější. Nemají se bát ani samotného ďábla. Ve skutečnosti Bůh využívá ďáblovo úsilí k tomu, aby posilnil svůj lid skrze zkoušky. Deset dní může být myšleno doslovně, ale spíše ukazuje, že zkouška bude trvat pouze omezenou dobu. Podobně jako byl Daniel na deset dní vyzkoušen, jestli bude zdravý jako ostatní, když nebude jíst jídlo obětované modlám (Da 1,8). Tím tehdy Daniel vyjadřoval, že nemůže být ve všem babylónskému králi loajální (Da 3). Pro židovství a rané křesťanství byl Daniel a jeho tři přátelé symbolem těch, kteří byli radši pronásledováni kvůli své víře, než aby uctívali modly. Křesťanům druhá smrt neublíží, pokud tváří v tvář hrozícímu pronásledování zvítězí nad pokušením ustoupit. Česká církev, my jako křesťané nejsme takto pronásledováni, ale spíše čelíme pohrdání, hyperkritičnosti a také nedůvěře. Největším pokušením je tak naše autocenzura, strach, skrývání víry a nedostatek odvahy a jistoty v Bohu a jeho království, která by byla jejím zdrojem. Boží výzva: „Neboj se toho …“ tak platí i pro nás. Kristus je náš život, proč tedy být malomyslný. Naše obnova vyžaduje i ochotu k oběti, ale zdaleka se nejedná jen o fyzické utrpení. Znamená v našem případě často ochotu vyjít ze zóny bezpečí, otevřít se novým věcem. Nebo „otřesu“, který znamenají noví lidé, kteří neznají naše zaběhané pořádky v církvi. Znamená to ochotu měnit sami sebe i své sbory tak, „abychom získali alespoň některé“. Nelpění na věcech nepodstatných. K tomu patří i odvaha podívat se sami na sebe novým způsobem a nebýt v sebeklamu. Nemůžeme se změnit bez bolesti. Není možné vzkříšení bez smrti. Aby mohlo přijít obživení, musí některé věci zemřít. Změna se rodí z bolesti, ale přináší radost. 

Děkuji Pane, že stále platí: „Hledejte nejprve moje království a vše ostatní vám bude přidáno...“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.