Pevně se držte toho, co máte

Jak mohu být Kristovým svědkem uprostřed strachu a nejistoty?

Syn Boží má oči jako plamen ohně a nohy podobné bronzu. Kristus jako nebeský soudce, jehož oči dávají najevo, že vše vidí. Nohy vyjadřují, že bude rozhodně a pohotově pronásledovat vše, co je v církvi zlé. Skutky, za které je tento sbor pochválen, nejsou obyčejné skutky křesťanské služby, ale skutky, které se projevují vytrvalým svědectvím okolnímu světu. Mimoto obrat „hojnější než ty první” ukazuje úmyslný kontrast s církví v Efezu, která to měla naopak. Jsou tu vyjmenované skutky jako láska, věrnost, služba a vytrvalost. Podobně jako v Pergamu i tato církev nechává ve svých řadách působit falešné učitele, kterými jsou v tomto případě „žena” a „její děti”. Toto učení je vysvětleno narážkou na Jezábel, která sváděla Izraelity k modloslužbě a zavedla kult Baala. Jelikož neúčast na modloslužbě znamenala vyloučení z cechu, a tudíž ztrátu práce, mohlo být učení „Jezábel“ pro některé obchodníky z křesťanů úlevou. Navíc skutečnost, že Jezábel byla prorokyně, dodávala tvrzení větší váhu. Kromě svádění k modloslužbě je Jezábel podle starozákonního vzoru synonymem člověka či vedoucího, který nejrůznějším způsobem zneužíval svou moc – likvidace duchovní opozice (vyvraždění Hospodinových proroků), vynucení konformity s oficiální doktrínou, ovládnutí politické a finanční moci, nekalé praktiky v prosazování vlastních zájmů.

V kontrastu s tímto zneužíváním moci bude věřícím v Thyatirech, kteří vytrvají ve svých skutcích a budou vítězit nad svody pohanského modlářství, odměnou vládnout spolu s Kristem. Zatímco se církvi v prvních staletích a potom již stále v různých podobách dařilo nejen být alternativní kulturou, ale vytvářet celou civilizaci i kulturu a přetvářet hodnotové rámce celých společností, dnes stojí církev stranou politické a kulturu formující moci. V jistém způsobu zažíváme v církvích a sborech jakousi „ozdravnou bez-moc“. Náš „vliv“ je ale přesto obrovský a neměli bychom na svou moc, včetně vlivu na společnost kolem nás, rezignovat. Jde jen o to, jak to dělat jinak a lépe. Máme být znovu dobrou alternativou. To se nám podaří pouze, pokud budeme věrohodní i v oblasti toho, jak se zachází s mocí a autoritou. Kéž i my, Kristova nevěsta, můžeme býti Jitřní hvězdou uprostřed strachu a nejistoty.

Kéž Pane skrze moc a přítomnost Tvého Ducha mohu v dobrém ovlivňovat život kolem mne.                                                                                                                    

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.