17Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává."Církev kompromisů a špatného učení

V čem jsem příliš se světem ztotožněn?

Kristus se představuje s dvojitým mečem jako hrozící soudce, který s některými lidmi v této církví bude válčit, pokud se nevzdají špatného učení. Dvousečný meč byl také znakem římské moci. Kristův meč je protikladem k římskému soudu, který zneužívá svoji moc k pronásledování křesťanů. „Trůn satanův” tak znamená především římskou opozici proti křesťanům, která byla v Pergamu mimořádně zlá. Ke dvousečnému meči je ale hlavně často přirovnáváno Boží slovo (Ž 52,2; 57,4; Ef 6,17; Žd 4,12; Iz 49,2). Křesťané v Pergamu, podobně jako ve Smyrně, nezapřeli svou víru v Ježíše Krista, i když propuklo kruté pronásledování, při kterém byl zabit Antipas. Podle legendy byl Antipas za vlády Domitiana pomalu upečen k smrti v mosazné nádobě.

Jan si ale nedělá starost o zachování církve, pokud jde o pronásledování ze strany státu. Vnějšímu nátlaku odolávali křesťané v Pergamu dobře. Nezakročili ale proti lstivější formě hříchu, která se rozvinula uvnitř církve. Církev v Pergamu se držela heretického učení a tolerovala učitele, kteří ostatní sváděli k modloslužebným praktikám. Zde je problém opačný než v efezské církvi, která dbala o správnou nauku, ale neměla zájem o vnější svět. Bílý kamínek může znamenat drahokam nebo kámen používaný k hlasování. Kamínek bílý znamenal zproštění obžaloby, černý naopak znamenal vinu. Zaslíbení tedy znamená, že ten, kdo zvítězí, bude zproštěn viny a Bůh mu s novým jménem dá i nový osobnostní rys, který ale bude tajemstvím mezi ním a Bohem. Stát na autoritě Božího slova v otázkách víry a života a předávat je tak, abychom jej nejen znali, ale i milovali jej. Mezi mladými se vžilo úsloví, které když slyšíte, možná vás to trochu tahá za uši. Používá se ve významu, že je něco skvělé, úžasné, nemá to chybu. Dovolím si teď to slovo vypůjčit. A v tomhle případě jsem si naprosto jistý, že vás za uši nic tahat nebude. Vaše nové jméno bude prostě naprosto a úplně „Boží“.

Děkuji Ti Pane, že jsi mne nazval novým jménem…

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.