19Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.Chrám v nebesích

Co je to chrám?

Jaký má význam dávat schránu smlouvy do souvislosti s novozákonním evangeliem? Smysl tohoto obrazu pochopíme, když si uvědomíme, kým Ježíš je. Ježíš řekl: ,,Pravím vám, že zde je víc než chrám." Pro Židy byla jen jedna věc větší než chrám, a sice šechina, Boží sláva. Spojíme-li tyto dva novozákonní texty dohromady, zjistíme, že Boží sláva přebývala v Ježíšově těle. To z něj dělalo opravdový chrám. Nosil s sebou svatyni svatých, kamkoli šel. Jestliže tedy Ježíš ztělesňuje Boží slávu, potom je chrám všude, kde je on. Od chvíle, kdy vystoupil do nebe, je v nebi podle listu Židům chrám, v němž Ježíš slouží, přimlouvá se a soudí. Zároveň je však přítomen ve své církvi. Jakékoli místo, kde se sejdou věřící, se stává chrámem. „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Ježíš v nás také přebývá jako Duch. „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrám Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?" Když tedy vírou přijmeme Krista, naše těla se stávají chrámem. Kniha Zjevení hovoří o obnovení nebeské svatyně, ke kterému dojde v době, kdy se Bůh opět ujme vlády nad celým vesmírem. Až bude Boží charakter zcela očištěn, vesmír znovu naplní mír a harmonie.

Pane, ať Tě dokážu správně představit všem, s nimiž se setkám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.