Ježíš Kristus je živý a přítomný Pán církve

Jak se projevuje v mém životě, že Kristus jest?

Hned na úvod nás její pisatel Jan, Boží služebník a bratr křesťanů, pozdravuje slovy, kterými se i my v našich společenstvích zdravíme na počátku bohoslužeb a která jsou nám proto dobře známá: „Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází.“ Na konci svého spisu pak vyslovuje vroucí modlitební přání: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ Jsou to slova obracející naši pozornost k tomu nejdůležitějšímu, že Kristus přišel, a že znovu přijde ve slávě, aby soudil živé i mrtvé. Možná, že někoho napadne, že by ta slova měla mít jiný pořádek. Zdá se nám logičtější časově říci: Byl, jest a přijde. Proč je na prvním místě „který jest“ a teprve potom „který byl“? Ježíš Kristus je živý a přítomný Pán církve a celého světa. Není to postava minulosti, na kterou si tu a tam vzpomeneme, oslavili její výročí narození či smrti. A pak abychom na ni zase zapomněli, nýbrž je to skutečně živý a přítomný Pán.                                                                                                                                                           Kdyby tomu tak nebylo, nemělo by žádný smysl, aby Jan psal své svědectví, protože by ani ti, kterým je adresováno, nebyli Kristovou církví, ale nanejvýš náboženským spolkem či další odnoží judaismu či židovskou sektou. Ani naše shromáždění by nebylo bohoslužbou a společenství kolem stolu by bylo jen ochutnávkou vína a chleba, ale ne večeří Páně. Církev je tam, kde přebývá vzkříšený Kristus ve svém domě, jímž jsme přece my, jak to výstižně napsal apoštol (Žd 3,6). Že Kristus jest, to se projevuje mnoha způsoby. Vždyť se kolem nás dějí zázraky. Jsou lidé, kterým evangelium změnilo život. Jsou ti, kteří nezištně a s neobyčejnou láskou slouží potřebným a opatrují je. Je to služba nemocným tělem i nemocným duše. Jsou lidé, kteří rozdávají radost, jejíž základ je založen v Kristově evangeliu. Vedle těch, kteří myslí jen na sebe a na svou moc či bohatství, jsou ti, kteří ač chudí, mnohé zbohacují svou moudrostí a laskavým srdcem. To všechno se děje proto, že „on jest“, jen my to často nevidíme.

Pane, dej mi oči, které vidí Tebe a Tvé jednání

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.