11Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti. 15"Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně."Oslava Boha

Oslavujeme Boha dostatečně?

Často ve svém životě bereme vše automaticky, jako samozřejmost vyplývající z toho, že patříme Bohu, Ježíši Kristu a neuvědomujeme si, že za vše, čeho se nám dostává, co máme ve svém životě, vděčíme Bohu. Ano, Bůh je spravedlivý, Jeho moudrost je nekonečná a vše, co koná je dobré. A my, vzdáváme Mu chválu? Oslavujeme Boha, Jeho jméno, které je nade všechna jména? Vždyť tento Bůh si nás vyvolil, přivedl k sobě, skrývá nás ve své náruči a ochraňuje, raduje se i pláče s námi, pomáhá nám v nesnázích, s našimi problémy. Není neživou modlou, ale skutečným živým Bohem, který je a bude s námi navěky, navždy nás, pokud to sami nevzdáme, povede do svého království. Radujme se, že máme takového Boha, protože On je hoden naší chvály, oslav a vzdání díků. Vyvyšujme toho, jenž má trůn na nebesích, toho, který dává naději, radost a pokoj.

Buď vyvýšen a oslaven Bože, Ty, jenž přinášíš spravedlnost, naději, lásku a pomoc, který nás bezpečně vždy povedeš po Tvých cestách, do našeho nebeského domova.

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.