Světlo a tma

Lze uniknout ze tmy?

Jako světlo a tma se nám mohou zdát tyto verše žalmu 36. Žalmista je utvrzen v srdci, že bezbožník nemá bázeň před Bohem.  Vidíme bezbožníka, který je ve své špatnosti ještě sám v sobě povzbuzován k větší špatnosti a je jedno jak veliké.  Nevidí se, neslyší se. Nerozumí a nechce rozumět dobrotě, v jeho mysli je jen zlo.

A na druhé straně vidíme světlem prozářeného člověka, milosrdenství Hospodinovo přicházející k člověku a skrze člověka, požehnání tak veliké, že ho ani nemohou vyslovit ti, kdo jej následují. A jen skrze něj, skrze našeho Pána Ježíše Krista vidíme opravdové světlo a nezaslouženou lásku nám danou.

A tak Pane, prosím přijď se svým milosrdenstvím, pohleď na mé srdce a pohlaď mě svou láskou.

Vždyť nechci stát ve tmě ani sloužit tmě, ale toužím po Tvém divuplném světle plného života a lásky. A to navěky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.