1Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,Blahoslavený muž

Komu nasloucháš?

Naši přátelé a bližní na nás mohou mít hluboký vliv někdy velmi nenápadným způsobem. Trváme-li na přátelství s těmi, kdo znevažují to, co Bůh pokládá za důležité, můžeme být zataženi do hříchu a staneme se pak necitliví na Boží vůli. Takové jednání je ve stejné rovině jako posměch. Text žalmu nám říká, čeho se vyvarovat - společnosti posměvačných hříšníků a o co máme usilovat: o Boží blízkost a radost z jeho slova. Stejně jako nás temný mrak může připravit o radost z východu slunce, tak posměch hříšníků zabrání, aby nás zasáhly paprsky Boží radostné přítomnosti a jeho vliv. Bůh neposuzuje lidi podle rasy, pohlaví nebo národnosti. Hodnotí je podle toho, jak mu věří a jak odpovídají na jeho zjevenou vůli. Ti, kdo se opravdu snaží poslouchat Boží vůli, jsou jako zdravé, plodné stromy se silnými kořeny. Bůh říká, že si jich váží, jeho moudrost je vede životem. Naproti tomu ti, kdo Boha neposlouchají, nenaleznou pravý smysl života a zapadnou jako prach. Budují tvoji přátelé tvou víru, nebo ji boří? Uvědom si, že vliv pravých přátel tě přitáhne blíže Bohu. Můžeme si zvolit pouze jednu ze dvou životních cest - Boží cestu poslušnosti nebo cestu vzpoury a zničení. Volbou životní cesty volíš i to, kde strávíš věčnost.

Pane, prosím, chraň mě od svévole a veď k poddajnosti Tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.