Petr uzdravuje Eneáše a křísí Tabitu

Jaká je má víra?

V Lyddě přišel Petr mezi bratry a tam se setkává s Eneášem, který byl už osm let ochrnutý. Petr byl dříve svědkem toho, jak Ježíš přikázal chromému, aby vstal, vzal své lůžko a šel domů (Mt 9,6). Nyní byl sám v podobné situaci a zachoval se stejně jako před časem jeho Pán, když řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!“ (Sk 9,34). A Eneáš skutečně vstal! Díky tomuto zázraku se obrátili k Pánu všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kteří to viděli (Sk 9,35).

Tento Boží zásah měl ještě další důsledek, kterým bylo, že křesťané v Joppe po smrti Tabity rychle zavolali Petra, aby přišel. Můžeme se ptát, odkud čerpali svoji víru, aby pozvali Petra k mrtvému člověku. Apoštol se opět dostává do podobné situace jako Ježíš, když vzkřísil Jairovu dceru (L 8,41-56). Poklekl, pomodlil se a řekl: „Tabito, vstaň!“ A do mrtvé se vrátil život.

Plní se zde slova z J 14,12: „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.“

Pane, dej mi více víry.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.