3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.Naučit se číst Boží znamení

Jak rozumíme Božím znamením?

Mezi hlavní postavy knihy Skutků bezesporu patří Šavel (řecky: Saulos; hebrejsky Šaul tj. Vyžádaný). Od Sk 13,9, kdy se setkal s místodržitelem Sergiem Paulem, už stále bude nazýván jménem Pavel. Sám sebe ve svých listech nazývá tímto římským jménem možná i proto, že toto jméno znamená - malý, nepatrný.

Skutky apoštolů nám celkem třikrát líčí Pavlovo obrácení. Nejpodrobnější zpráva se objevuje v Sk 9,1-31. Skutky nám zprvu ukazují Pavla jako horlivého pronásledovatele křesťanů. Byl dokonce vybaven dopisem od velekněze a tím mu byla dána pravomoc zasahovat proti křesťanům. Když se blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Je nápadné, že zde není bezprostředně řeč o nějakém vidění Krista. Pavel padl na zem a teprve skrze hlas, se mu dal Kristus poznat. Pán mu nařídil, aby šel do města, kde se doví, co má dělat. Za povšimnutí stojí skutečnost, že se mu nedostává žádného bezprostředního povolání. Kvůli tomuto světlu Pavel na tři dny oslepl. Během tohoto času nic nejedl a nepil. Ale to, co zažil bylo Boží znamení. Znamení je něco, co má být teprve odhaleno, dešifrováno. U Pavla se tak stane v Damašku. Viz zítřejší text.

Pane otevři mé oči, uši i srdce pro Tvá znamení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.