48Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorokHospodinův chrám

Jsem připraven nechat se vést Duchem svatým?

Štěpán hovoří o historii, jak Mojžíš či David chtějí Hospodinu postavit nějaký příbytek, chrám.  Ano, vše je to krásné s touhou uctít Boha. Lidský počin se může stát jen hromádkou sutin, pokud Bůh v tom není.  

Štěpán poukazuje na proroka Izaiáše, který říká, že Nejvyšší nebydlí v chrámech rukama udělaných. Poukazuje na vydané srdce. Ukazuje na Boží moc, na jeho majestát – to on je nade vším, on vše stvořil, a tak vše je jeho. Vytvoření něčeho bez srdce pro Boha je prázdné. Štěpán se ptá: „Kde máte své srdce?“ Je to stále stejný problém člověka, který chce pro Boha něco dělat, ale někdy ztrácí víru, ztrácí k Němu lásku. Stavby, učení, litera zákona, vše, co děláme a nemáme u toho srdce, je prázdné a pusté. Ano, pokud nemáme otevřené srdce, oči, uši vůči Duchu svatému a nenecháme se jím vést, pak jsou naše cesty marné.

Tak si stoupni a zamysli se nad sebou a polož si otázku: Je mé srdce blízko Hospodinu? Naslouchám mu, naslouchám Duchu svatému? Pokud ne, běž k Němu ve své prostotě srdce. Jen v Bohu nalezneš život, ne v prázdných frázích, v liteře. ale v živém vztahu k Ježíši Kristu skrze Ducha svatého.

Pane, prosím, ať naše životy nespadnou do zákonictví.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.