31S údivem hleděl Mojžíš na to zjevení; šel blíž, aby se lépe podíval, a tu se ozval Hospodinův hlasSetkání s Bohem

Jak důležité je osobní setkání s Bohem?

Štěpán zde poukazuje na Mojžíše. Již to nejsou Mojžíšovy ruce, co chtějí zachránit jeho lid, ale nastalo něco nového. V plamenu ohně se Mojžíši zjevuje Pánův anděl, a Mojžíš s touhou vidět přichází blíž a blíž, když se tu náhle ozval hlas: „Já jsem Tvůj Bůh, Bůh Tvých otců, Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba“. A na Mojžíše padla tak veliká bázeň, až se třásl a neodvážil zvednout svůj zrak, aby viděl. Touha vidět a bázeň Boží opanovala Mojžíše. Nastalo osobní setkání, zazněl Boží hlas, který mění lidské životy.  A Bůh promlouvá: „Pošlu Tě do Egypta vysvobodit můj lid z egyptského otroctví“. Jiný čas, Boží hlas, jiná situace. V pokoře přijímá slova Boží. Osobní setkání, které mění lidské životy.  A je tu i osobní ujištění, že on je tím prorokem, který vysvobodí svůj lid z egyptské nadvlády.

Možná chceš také Bohu sloužit, a tak jdi za ním blíže, hledej Jej, volej k Němu. Nezřekni se Boha, jakmile přijdou pochybnosti, překážky. On sám Ti ukáže cestu.  Ty jdi za ním a hledej. On je s Tebou.  

Pane, prosím buď s námi na všech našich cestách.

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.