13Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: "Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu.Nezlomná víra

Jsme až tak oddáni?

S růstem církve některé vdovy viděly, že je o ně méně pečováno než o jiné.  Apoštolové tedy vybrali muže víry, plné Ducha svatého a po vzájemné dohodě jim rozdělili úkoly a po modlitbách je vyslali do služby.

Pokud je člověk opravdu veden Bohem, žije s ním, nechce zlo či špatnost pro druhého.  Štěpán žil s Bohem. Plný Ducha svatého činil zázraky a to bylo kupodivu zlé v očích některých lidí ze synagogy. Boží moudrost ze Štěpána doslova čišela. Z víry k víře by se dalo o Štěpánovi říci. Víra jej táhla více a více k Bohu. To se ďáblu nelíbí. Židé nastrčili falešné svědky, aby svědčili proti Štěpánu a aby jej zlomili.  Když už ďábel neví co a jak, stáhne se ke lžím. On je lhář od počátku. Nikdo ale nedokázal zlomit jeho víru.  Stojí před nepřáteli, falešnými svědky, a jeho obličej září v andělském klidu. Ta láska, andělský klid jim musel být na svědectví skutečné pravdy. Kamenné srdce, tradice, možná intelekt ale přehlušil volání po pravdě. 

Proto prosím, stůjme pevně ve víře, nedejme se zviklat. Milujme Boha a čekejme na něj a jděme za ním. On je při nás.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.