7`Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. 8Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.´Odpuštění hříchu

Jak na nás hledí Bůh?

Bůh na nás hledí skrze svého Syna, Pána Ježíše Krista. Tak jak Pavel viděl Boží spravedlnost, viděl ji stejně i král David, který to vyjádřil v Žalmu 32. Oba poznali, že k víře, kterou Bůh počítá za spravedlnost, náleží i odpuštění hříchů a smíření s Bohem:

V Žalmu 32:1-2 čteme: Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.

Předtím, než jsme uvěřili, byli jsme v Božích očích nespravedliví, hříšní. Měli jsme pocit, že si se svým životem můžeme dělat co chceme. Ano, tak to bylo i u mě. Patřil mi celý svět. Propíjel jsem svůj život, hrál hazard, ničil sebe i svou rodinu. Zasluhoval jsem smrt. Přesně tak to nazývá Písmo. Nehledal jsem Boha, hledal jsem jen svou spravedlnost naplnění svých tužeb. Ale můj nebeský Otec se ve své lásce ke mně nade mnou slitoval a dal se mi poznat. Nikdy jsem se necítil tak zahanben, jako když se mi Bůh zjevil ve své milosti. Tolik jsem proti Němu šel a miloval jsem jen sám sebe. Moje nevěrnost mě skutečně odsuzovala. Ale Pán Bůh se ke mně sklonil skrze Pána Ježíše a sejmul mou nevěru. Jak to píše David: Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata. Blaze každému, z něhož je nevěrnost sňata. Je to nesmírná úleva, která má dosah až do věčnosti. Protože tady na zemi se rozhoduje o tom, kde strávím věčnost.

Pane Ježíši, děkuji Ti za to, že jsi mi odpustil a smířil jsi nás s Bohem Otcem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.