Vítězství nad zlem

Jaký máme mít postoj vůči nepřátelům? Čemu nás Bible učí?

Pavel zaslibuje křesťanům v Římě, že Bůh brzo srazí satana pod jejich nohy. Na co Pavel naráží, když jmenuje satana? V předchozích verších mluvil o falešných učitelích, kteří svádějí bezelstné lidi. Tito učitelé se stavěli proti Pavlovu apoštolskému učení, které přijal od samotného Pána. Učitelé se tak postavili proti učení Boha, a proto se blíží den, kdy je Bůh bude soudit za jejich neposlušnost a hrabivost.

Bůh brzy zjedná pořádek a zjeví, kdo mu skutečně patří. Boží děti tak dosáhnou vítězství nad nepřítelem satanem, kdy budou odstraněni ze země falešní učitelé, všechno zlo a svod. Blíží se den, kdy Bůh srazí satana pod nohy věrných křesťanů.

Pane Bože, vybízíš nás, abychom milovali své nepřátele. Zároveň věříme, že odplatu nad nepřáteli vykonáš ty sám, kdy srazíš satana pod naše nohy, protože ne nám, ale tobě patří soud.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.