27bJestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných.Materiální dávání

Koho máme finančně podporovat?

Pavel se opět vrací k tématu, že spása je ze židů, jak to zmínil ve verši 8. Židé jsou vyvoleni, aby skrze ně Bůh požehnal všechny národy. Z toho důvodu se národy (též pohané), které se obrátily k Ježíši skrze Pavlovu službu, rozhodly materiálně podpořit židovský národ, který jim přinesl spásu. Makedonie a Achaia se rozhodly podpořit svaté v Jeruzalémě. Neposlaly pomoc všem Izraelcům, ale výhradně církvi. Když je potřeba dávat a pomáhat, věřící lidé mají mít přednost před ostatními, protože jsou z rodiny víry. Makedonští nejen, že se za chudé modlili, ale také prakticky pomohli.

Jako pohan jsem byl obdarován spasením, proto se také materiálně sdílím s těmi, kteří mě duchovně obohatili. To je také důvod, proč se materiálně staráme o ty, kteří slouží Slovem. 1K9,11

Pane Ježíši Kriste, jako tvá církev chceme materiálně podporovat chudé věřící a ty, kteří se s námi dělí o poklady tvého Slova.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.