16bKonám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem svatým.Evangelizace pohanů

Kam a jak máme přinášet zprávu o Pánu Ježíši?

Apoštol Pavel byl Bohem oddělen, aby zvěstoval evangelium pohanům. Svou službu popisuje jako službu kněze, který přivádí pohany k oltáři, aby je proměnil v oběť, která je posvěcená Duchem svatým a Bohu se zamlouvá. Pavel získává pohany pro Boha a přivádí je do Jeho království. Pavel v evangelizaci používá slovo, skutky, znamení, divy a moc Ducha Božího. Pavel evangelium vykládá slovy a zároveň výklad umocňuje zázračnými znameními, kdy při obojím jedná Duch Boží. Toto může činit, protože ho k tomu Kristus uschopnil a postavil do apoštolského úřadu.

Pavlovou strategií bylo jít tam, kde Kristus nebyl zvěstován, protože Pavel věřil Písmu, které v Izaiáši 52,15 říká, že na takovém místě lidé Krista uvidí a porozumí evangeliu.

Pane Ježíši, dej, ať současná církev káže tvé evangelium ve slovu a v moci Ducha Božího.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.