Povolání Ježíšem Kristem

Co pro nás znamená být povolaný?

Někdy pochybujeme nad tím, zda jsme dostatečně povoláni ke službě našemu drahému Pánu Ježíši Kristu. Svoji vlastní pochybností tak snižuji samotné Boží povolání na půdu evangelia, tedy zasáhnutí našeho okolí „radostnou“ zvěstí o vykoupení v tom nádherném jménu Ježíš. Ale toto povolání, o kterém tady píše apoštol Pavel, není jen nějaký lidský záměr, protože by to bylo třeba. Pavel mluví o povolání, které pochází od trůnu našeho Spasitele.

Stali jsme se součástí velikého, ale i vzácného Božího díla tady na Zemi. Vždyť i díky povolání druhých daleko před námi jsme se my sami stali Božími dětmi, abychom pokračovali v tom vzácném díle o spasení člověka skrze Kristův kříž. „k nim patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem.“

Je to nádherné povolání, které z nás činí služebníky Kristovy. A i dnes je ten den, kdy si to můžeme uvědomovat, že nejsme předmětem nějaké náhody nebo nějakého lidského plánu. Ale byli jsme povoláni samotným Kristem, abychom nesli dál zvěst evangelia, ve kterém je moc ke spasení.

Pane, děkuji Ti za osobní přizvání k Tvému nádhernému dílu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.