20Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.Boží hněv proti lidstvu

Co vidíme kolem sebe?

Drazí přátelé. Závěrečná část výše uvedené 1. kapitoly listu Římanům nese název: Boží hněv proti lidstvu, nebo v jiných překladech: Provinění lidstva, či Lidská zvrácenost. Mám jeden oblíbený překlad Nového zákona, který je dílem Josefa Kurze. On Řím 1,20 překládá takto: Lidé sice nemohou přímo vidět Boží věčnou moc a jeho božství, ale mohou je pozorovat nepřímo na velikých skutcích stvoření. Vždyť země i hvězdná obloha svědčí o tom, že to někdo stvořil a udržuje. To přece mohou poznat a pochopit rozumem, takže pro svou nevěru nikdo nemá omluvu.

Někdy si klademe otázku, jak velký hřích musí člověk spáchat, aby nepronikl do věčné blízkosti Boží. Tím základním problémem, či chcete-li samotnou stopkou, je NEVÍRA. Lidé jsou ochotni dnes věřit čemukoliv a komukoliv, ale je to hodně daleko od toho, co je blízké Božímu srdci. Jak můžeme číst právě zmíněnou pasáž, Bůh dal lidem ohromné svědectví ve svém stvoření, kterého jsme sami součástí. Ale patřil jsem právě k lidem (než jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista), o kterých v těchto verších čteme. Byl jsem jedním z nich a spěl jsem k věčnému odsouzení. Ale právě Boží shovívavost a láska k člověku mě zastavila. Dostalo se mi velké milosti a dnes díky Pánu patřím k těm, kteří mluví o záchraně v Pánu Ježíši Kristu. Pomozme našim blízkým, ale i dalekým k tomu, aby mohli spatřit Boží slávu, která začne pronikat do jejich srdcí a oni PROHLÉDNOU.

Náš drahý Pane Ježíši, dej nám milost vidět svět Tvýma očima.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.