16Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,Ježíš poroučí démonům

Kde je tvůj domov?

Lišky i ptáci si budují svá doupata a hnízda. Každý je rád za bezpečné místo. Ježíš nemá, kde by na zemi hlavu složil, ale ty, kdo žijí v temnotě vyvádí na světlo a dává jim novou příležitost, aby bezpečné a pokojné místo našli. Otvírá cestu do Božího království. Dává nám novou identitu. Prokazuje se jako ten, kdo se o svůj lid stará. U nás si s Otcem dělá příbytek, s námi přebývá. Nemusíme se bát a co se týká toho, co přijde po naší smrti – připravuje nám věčný příbytek na tom nejlepším místě – v Božím městě.

Mnoho lidí kolem nás žije v sevření a ani netuší, že i jim se nabízí cesta ven. Ven z trápení. I tebe na tuto cestu pozval. Možná není plná lidských jistot, ale je to cesta s jistým a mocným Bohem. V Jeho blízkosti a v Jeho ochraně.

Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi… (Zj 21,3)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.