1Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti: 2"Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."Pokání

Jak se vrátíš k Bohu, od kterého jsi se vzdálil?

Čas běží a Boží soud se blíží. Měli bychom na to myslet a pokládat si ty nejrůznější otázky. Jak je to se mnou? Jaký jsem strom? Jsem strom, který nese hojnou úrodu, nebo jsem strom, který jen tak naplano roste.? Jsem klas, který je plný dobrého zrna, anebo jsem prázdným klasem, po kterém zbydou jenom plevy? Nejsem si sám sebou, svou zbožností příliš jistý? Nevězí ve mně tato nebezpečná jistota? To Janovo volání: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“, má každého člověka vzburcovat, vzbudit, zachránit. Vytáhnout ho z jeho sebejistoty, probudit z jeho zaběhnutého života, aby činil pokání. Činit pokání znamená navrátit se k Bohu. Jít mu vstříc, protože on se v Ježíši Kristu blíží k tobě.

Hospodine, dej ať naše pokání je opravdové a navrátí nás na cestu, která vede správným směrem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.