13Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil."Záchrana

Je útěk Josefův do Egypta nadějí na záchranu i pro mne?

Mudrci opustili Betlém a vzápětí se Josefovi ve snu zjevil anděl, který ho vyzval, aby odešel s Marií a Ježíšem do Egypta. Útěkem zachrání dítě, protože Herodes chtěl dítě hledat a zabít. Boží prozřetelnost tak zasáhla, aby ochránila Spasitele. Vše se mělo takto stát, aby se naplnilo slovo Hospodina, které je zapsáno u proroka Ozeáše: „Zavolal jsem svého syna z Egypta.“ To znamená, že Bůh z lásky vyvedl Izraele z egyptského otroctví, uzavřel s ním na Sionu smlouvu a uvedl jej do zaslíbené země. Život a smrt Ježíše jsou novým exodem, novým vysvobozením z Egypta, novou smlouvou nového Izraele Božího. Ježíš je nový Izrael, a proto také musel vyjít z Egypta, projít křtem a svou smrtí uzavřít novou smlouvu.

Chválíme a velebíme tě, svatý, všemohoucí a milostivý Bože, který jsi tak miloval svět, že jsi dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.