3a jeho bratří mu řekli: "Jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. 4Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!"Skutky lidské a Boží

Co je důležitější? Stavět na odiv své skutky nebo je konat v ústraní?

Základní lidskou vlastností, kterou můžeme u lidí vidět, je to, že se mnohdy snaží stavět na odiv to, co udělali, v čem dosáhli úspěchů, co se jim podařilo, čeho dosáhli. To není nic nového, není to vymoženost poslední doby, ale můžeme tyto vlastnosti vidět napříč generacemi či národy. Podobně se zachovali i Ježíšovi bratři, když viděli, jak Ježíš činí divy a zázraky. Nepochopili, že Ježíšovi nejde o něj samotného, o to, co činí, ale o lidi, aby pochopili, že ne On, ale Bůh je ten, který koná divy a zázraky. Ježíš byl „pokorného srdce“, byl veden Duchem svatým a cele naplňoval Boží vůli, proto pro něj bylo důležité, aby lidé viděli skrze Něj Boha, ne Jeho skutky. Stejně tak i mnozí lidé nechápou, že i dnes divy a zázraky nejsou dílem člověka, ale Ducha svatého, který je vykonává skrze člověka. Skromnost a pokora, nevystavování na odiv sebe samého, byly vlastnosti Ježíše Krista, a měly by být vlastnostmi věřících, Božích dětí, sourozenců Kristových.

Pane pomoz mi jít po Tvé cestě a naplňovat Boží vůli tak, abych nebyl oslavován já, ale živý Bůh ve skutcích, který skrze mne koná a konat bude.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.