Ježíš přišel, aby nám zjevil pravdu o Bohu

Je Ježíš pro tebe nejvyšší autorita?

Když v Ježíšových diskuzích s Židy došlo ke konkrétním otázkám, kdo vlastně je Ježíš, otevřeně říká, že je Mesiášem, kterého posílá Bůh. Pro současníky tomu bylo velmi těžké uvěřit. Mnozí jej znali od dětství, věděli, odkud pochází, a i přes všechny zázraky, které Ježíš dělal, většina lidi měla veliký problém jej přijmout jako Mesiáše. Měli totiž vlastní představy, jak by zaslíbený Mesiáš měl vypadat a co by měl dělat. Farizeové, jako vůdcové náboženského života navíc viděli v Ježíši hrozbu. Je to přirozená reakce lidí na něco nového, na vše, co se vymyká našim představám a očekáváním. Nebuďme farizeové, kteří si myslí, že jen oni ví, co a jak, protože Boží jednání většinou není podle našich představ. Buďme otevření novým věcem, které chce činit Bůh. Boží charakter je neměnný, stejně jako Boží slovo platí na věky. Ale tento svět se velmi rychle mění. Nové technologie, nové objevy, nové filozofie jsou závratně překonávané novými technologiemi a objevy. Duch svatý je ten nejpokrokovější režisér a správce Kristovy církve. Má dávno připravené nové strategie, jak úspěšně prosazovat Boží království v tomto světě. Je otázkou, zda my jsme ochotni nechat se Duchem vést. Velmi často to vyžaduje opustit staré, nefunkční způsoby a mít odvahu vstupovat do nových věcí, které nám Pán připravuje. Copak bychom neměli právě my využívat všechny nové technologie pro zvěstování pravdy, kdo je skutečně Ježíš Kristus? K naší hanbě je skutečnost, že svět je v této oblasti o krok dopředu. Upřímně, v jakém poměru využíváš všechny technologie svého tabletu či mobilu k tomu, abys přinášel evangelium tomuto světu?

Pane Ježíši, Ty jsi ten, který přišel od Otce, Ty jsi nám zjevil Boha jako milujícího Otce. Přijímám tě jako autoritu ve všech oblastech svého života. Ty mi skrze Ducha zjevuj pravdu, která přináší svobodu a život. Dej mi odvahu mnohem více svědčit lidem okolo mě o tvé dobrotě a velikosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.