44Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.Bez Krista není vzkříšení

Co ještě mohu udělat ve svém vztahu k Bohu, Ježíši Kristu?

Tento text ukazuje jednoznačně důležitost následování Krista z hlediska věčného života. Jak se ale přiblížit ke Kristu, následovat Ho, když jako lidé nemáme základní rozpoznání. Tím, kdo ukazuje cestu, oslovuje lidi je Duch svatý. On byl dán světu, aby ukazoval na Boha i cestu k Bohu skrze Ježíše Krista. Proto Ježíš ve svém vyučování mnohokráte zdůrazňuje, že to nejsme my, lidé, ale je to Bůh, který miluje člověka, touží po něm a volá ho k sobě. A skrze Ježíše nám tuto cestu k sobě otevřel. Dotkne-li se Bůh člověka, a každý člověk tuto možnost má, pokud bude chtít Boha poznat, pak ho Bůh Duchem svatým nasměruje k následování Krista. Ježíš říká: „…přitáhnu všechny k sobě…“ (J 12,32), protože On je „…cesta k Bohu…“. Je ale také důležité si uvědomit, že tomuto následování Krista „přitahování ke Kristu“ se může člověk bránit, může mu odolat a tím se vědomě vyhnout vzkříšení a věčnému životu v Božím království.

Chci tě více a více poznávat Bože, následovat Tvého Syna, Ježíše Krista a vytrvat na cestě, na kterou jsi mne pozval.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.